Keresés a honlapon

Untitled Document


Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének kiépítése az ibrányi Árpád Fejedelem Általános és Művészeti Iskolában

Mottó: "Mindannyian mások vagyunk."

I. Integrációs stratégia kialakítása

1.1 Célrendszer megfogalmazása

 • A Multi-Center alkalmazása tanítási órákon és tanórán kívüli tevékenységekben.
 • A demokrácia kiépítése és gyakorlati megvalósítása a diákönkormányzat közreműködésével az iskolai életben.
 • A művészeti nevelésbe nagyobb arányban kapcsolódjanak be a roma tanulók.

1.2 Helyzetelemzés

Iskolánkban jelenleg 34 tanulócsoportban 814 gyerek tanul. Hátrányos helyzetű 445 fő, ebből 196 fő roma tanuló. /I. sz. melléklet/A tantestület létszáma 69 fő.
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola zeneiskolával és művészeti iskolával, valamint a folyamatosan kiépülő pedagógiai szakszolgálati intézménnyel rendelkezik.
Iskolánk a Rétközi Iskolaszövetség központi iskolája, szervezi és segíti a térség társult iskoláinak szakmai munkáját.
Az iskola az 1-5. évfolyam tanulóinak napközis ellátást, a 6-8. évfolyam tanulóinak menzai ellátást biztosít.
Iskolánkban jelenleg két idegen nyelvet tanítunk: németet és angolt.
Az alsó tagozat alapozó képzését nagy gyakorlattal rendelkező tanítók végzik. Felső tagozatban szakos ellátottságunk 100 %-os, szaktanáraink felkészültsége, nagy szakmai tapasztalata biztosítéka az eredményes munkának.
Az iskola specialitása a sokszínű művészeti képzés. Zeneiskolánk rézfúvós, fafúvós, zongora és ütős tanszakokon folytat képzést. Ifjúsági fúvószenekarunk aranydiplomás, sok hazai és nemzetközi siker részese. Művészeti iskolánkban az érdeklődő és tehetséges gyerekek a tánc, a képzőművészet és a drámajáték művészeti ágakban fejleszthetik magukat.
Iskolánk másik büszkesége a két számítógépes szakterem, ahol a korszerű informatikai és számítástechnikai ismereteket sajátíthatják el a tanulók a nagyteljesítményű gépeken, eközben megismerkednek az INTERNET használatával is a 2001/2002-es tanévben elkészült a gyerekek oktatását segítő MULTICENTER is.
A technika oktatását modul rendszerben végezzük. Kínálunk tanulóinknak a hagyományos technikai képzés mellett háztartási és életvezetési programot és ismereteket.
Speciális programmal segítjük a szociokulturális hátránnyal induló tanulókat. Felzárkóztatjuk a lassabban haladókat, fejlesztjük, gondozzuk a tehetségeseket. Részükre szakköröket indítunk, versenylehetőséget biztosítunk.
A honfoglaló Árpád fejedelem és a köré épített hagyományrendszer kiválóan szolgálja iskolánk törekvését.
A valós életre, a politikai demokrácia viszonyai közötti eligazodásra készíti fel tanítványainkat az iskolai önkormányzat, ahol megtanulhatják saját életüket önmaguk szervezni, irányítani. Megtanulják az önkiszolgálást, egymás segítését, az együttműködés és a tolerancia fontosságát is. A Honalapító gyermekszervezet gazdag programkínálatával járul hozzá a gyerekek szabadidejének hasznos eltöltéséhez, a gyermekönkormányzat munkájához.
Az ibrányi Árpád Fejedelem Általános és Művészeti Iskola a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány bázisiskolája. Már 13 éve kistérségi szerepkört tölt be a Rétközi Iskolaszövetség 20 iskolájában. Eredmény: Szakmai munkánkat a közalapítvány 2001-ben minőségi díjjal ismerte el.
A hátrányos helyzetű gyerekek oktatásában, nevelésében elért eredményekről szakmai tapasztalatcseréken számolunk be a szövetség iskoláinak.
Intézményünkben pedagógiai szakszolgálat is működik: pszichológus, gyógypedagógus, gyógytestnevelő, logopédus, mentálhigiénikus, gyógypedagógiai asszisztens végzi prevenciós és fejlesztő munkáját. Kistérségi szolgáltatást is ellát.
A nevelőtestület pedagógusai részt vettek a követező módszertani továbbképzéseken:

 • Tanulásszervezési technikák /51fő/
 • Alternatív olvasás, írás tanítás /4fő/
 • Alternatív művészeti nevelés /1fő/
 • Életvezetési ismeretek /52fő/

Ebben a tanévben pszichológia és gyógypedagógia szakon tanul tovább két kollégánk.
Alsó tagozatban tanítók /9fő/ egy PHARE programban dolgoznak.
Szeptembertől kistérségi koordinátor is dolgozik iskolánkban.

2. Az iskolába való kerülés előkészítése

2.1. Az óvodából az iskolába való átmenet segítése.

Az általános iskola alapvető feladata, hogy építsen az iskolás kor előtti nevelési tényezőkre, ezek közül is a gyermek életében domináns szerepet játszó óvodai nevelésre.
A két intézményben dolgozók kölcsönösen érdeklődnek egymás munkája iránt, ugyanis az eredményes nevelő-oktató munka érdekében igyekeznek tanítóink az óvodából hozott ismereteket továbbfejleszteni az alapvető munka- és érintkezési formák kialakításával.
Januárban az óvodai szülői értekezletre meghívást kapnak a leendő elsős tanító nénik is. Rövid tájékoztatást adnak a nagycsoportos szülőknek, majd közös beszélgetésre kerül sor.
Ha a szülő bizonytalan gyermeke iskolaérettségében kérheti a Pedagógiai Szakszolgálatunkban dolgozó pszichológusunk segítségét a döntésben.
Május végén a leendő elsős tanítók hospitálnak az óvodában, hogy próbáljanak ismerkedni a gyerekekkel.
Majd a leendő iskolások tesznek látogatást, az óvónénivel közösen ismerkednek az iskolai élettel.
Az óvodabúcsúztatón évről-évre vendégek a tanító nénik.
Júniusban az iskolában közös szülői értekezlet van a beíratott gyerekek szüleinek - segítségképpen a megvásárolandó, első osztályban szükséges eszközökről egy listát is közreadunk.
Tanévnyitón az óvónénik a szülőkkel együtt kísérik el az első osztályt kezdő gyerekeket.
Ám az érdeklődés folyamatos az óvónénik részéről a gyermek iskola munkáját illetően.
Szeptemberben Mihály-napi vásárra, decemberben karácsonyi vásárra látogathatnak vissza a gyerekek volt óvodájukba tanító nénijükkel - nemcsak első osztályban.
Májusban szintén az óvodában együtt tölthetik a Kihívás Napját.
Fontosnak tartjuk az óvoda-iskola pedagógusai között a harmónikus együttműködést, együttmunkálkodást. Ahhoz, hogy élményekben gazdag, örömteli óvodás- és iskolás éveket alakíthassunk ki.
Ebben a tanévben közösen vesznek részt az óvodapedagógusok és a tanítók egy PHARE-programban. (Lépésről lépésre program a gyermekközpontú integrált nevelésért.)

2.2 Heterogén osztályok kialakítása

Iskolánkban már évek óta integrált oktató-nevelő munka folyik. A hátrányos helyzetű tanulók együtt nevelkednek társaikkal. Közösen vesznek részt tanórai és a tanórán kívüli tevékenységben.

3. Együttműködések - partneri kapcsolatok

3.1. Szülők

 • Szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatások, nyílt tanítási napok.
 • Részvétel iskolai rendezvényeken, fórumokon
 • Közös programok szervezése
 • Családi nap (Árpád-hét)
 • Szülői klub működése

Fejlesztendő terület: A szülők minél nagyobb számban vegyenek részt az iskolai rendezvényeken.

3.2 Családsegítő és Gyermek- Közös családlátogatás, jóléti Szolgálat

 • Jelzőrendszer működtetése
 • Esetmegbeszélés
 • Közös szabadidős programok: kirándulás, Ki mit tud? Foci-gála
 • Pályázatok írása: egészséges életmód, drogprevenció, táboroztatás
 • Roma kiskönyvtár
 • Napi kapcsolat - a problémák azonnali kezelése, szupervízió

Fejlesztendő terület: Intézkedési terv készítése a problémák megoldására. Heti 1 alkalom (csütörtök délután) egyeztetés

3.3 Kisebbségi Önkormányzat:

 • Családlátogatás, esetmegbeszélés
 • Fórumszervezés (Roma-nap)
 • Rendezvények támogatása
 • Pályázatok írása
 • Továbbtanulók támogatása
 • Hagyományőrző, életmód tábor szervezése (Roma-diáksziget)
 • Kapcsolattartás középfokú intézményekkel: pécsi Gandhi Gimnázium, ibrányi Móricz Zsigmond Gimnázium /pályaorientáció/

Fejlesztendő terület: A szülők meggyőzése arról, hogy legnagyobb érték az iskolában szerzett tudás.

3.4. Pedagógiai szakszolgálat:

 • problémák feltárása
 • egyéni esetkezelés
 • egyéni terápia
 • csoportterápia
 • előadások tartása

Fejlesztendő terület: Minél több gyerek személyiségének fejlesztése a nevelést segítő szakemberek speciális szakértelmének igénybevételével.

II. A pedagógiai rendszer tartalmi elemei:
/Kulcskompetenciákat fejlesztő programok/

1. Mozgásterápia: Ebben a tanévben továbbképzésen ismerkednek a nevelők a módszerrel. /Lakatos Katalin szenzomotoros vizsgálati anyag/.

Fejlesztendő terület:

 • 30 órás képzés /nevelőknek/ Méréshez szükséges ismeretek elsajátítása.
 • a programhoz szükséges tárgyi feltétel biztosítása

2. Tantárgyi képességfejlesztő programok alkalmazása tanítási órákon, /1. évfolyamon a pedagógusok alkalmazzák az alternatív olvasás, írás tanítást/.

Fejlesztendő terület: Lépésről lépésre program megismerése, feltételrendszerének biztosítása.

3. Drámapedagógia alkalmazása a tanítási órákon és tanórán kívül, már működik iskolánkban.

Fejlesztendő terület: Drámajáték alkalmazása a tanítási órákon, akkreditált képzés indítása 2003. október. Résztvevők száma: 25 fő

4. Tanórán kívüli programok sokszínűsége jellemzi az intézményünk kínálatát.
- egyéni fejlesztő programok /Interaktív tanulás/
- művészeti oktatás /zene, tánc, drámajáték, képzőművészeti tagozaton/

Fejlesztendő terület: A roma tanulók nagyobb számban kapcsolódjanak be ezekbe a programokba.

5. A multikulturális tartalmak már megjelennek egy-egy tantárgyi programban (osztályfőnöki, magyar irodalom) iskolánkban.

Fejlesztendő terület:

 • Több tantárgyi programba beépíteni a multikulturális tartalmakat (ének-zene, hon- és népismeret, történelem.)
 • Előítélet kezelését szolgáló tréningek szervezése

6. A nevelőtestület módszertani kultúráját sokszínűség jellemzi. A pedagógusok alkalmazzák a különböző tanulás szervezési technikákat. Az elmúlt tanévben a 3. évfolyamon az "Évszakok" projekt megvalósítása sikeresnek bizonyult. E módszerrel élményt jelentett a tanulás. Jó kapcsolat alakult ki a szülői házzal.

Fejlesztendő terület:

 • A projekt sikeréről továbbképzéseken, fórumokon be kell számolni.
 • Módszertani kiadvány szerkesztése.

7. A tanári együttműködés szintjei: évfolyamon tanítók, munkaközösségek, pedagógiai tanács.
Formái: megbeszélések, problémamegoldó fórumok
Egy-egy probléma kezelésére intézkedési tervek születnek. (pl. bukások számának csökkentése.) Havonta rövid megbeszélésen (pl. évfolyam) tekintik át a nevelők, hol tartanak a feladatok teljesítésében.

Fejlesztendő terület: Rendszeresek legyenek a fórumok. Egy-egy sikeres problémamegoldásról nevelőtestületi értekezleten is adjunk számot. Alakuljanak egy-egy feladat teljesítésére teamek.

8. A szülőkkel való kapcsolattartás formái:

 • nyílt napok
 • szülői értekezletek
 • fogadóórák

Fejlesztendő terület:

 • A családlátogatás rendszeresebbé tétele.
 • Közös szülői értekezlet szülő, gyerek részvételével.
 • Szöveges értékelés rendszerének kidolgozása.
 • Cél: pozitív megerősítés

9. Minőségfejlesztési rendszer egyik eleme volt az utánkövetés.

Fejlesztendő terület:

 • Az utánkövetés rendszerének további működtetése. (kérdőíves módszer) Számítógépes nyilvántartás.
 • A tanulást segítő programok fejlesztik a roma tanulók eredményes iskolai munkáját. Nyílt út vezet a középfokú iskolák felé.
III. Cselekvési és ütemterv

1. MultiCenter alkalmazása - jelenlegi helyzet:

Iskolánkban 2001-ben adták át a MultiCentert (MC). Az első év próba-időszaka után már sok-sok tapasztalattal kezdhettük az elmúlt tanévet. A tanterem beosztása órarend-rendszer alapján történik. A pedagógusok számára bemutatót tartott a MC-vezetője az oktatóprogramokkal kapcsolatban - így egyre több gyerek vett részt az interaktív tanulásban. A gyerekek szívesen jönnek a MC-be - sőt egyre többen kaptak kedvet ahhoz, hogy délután is visszatérjenek. Délután sem maradt üres a terem a napközi csoportos és a művészeti oktatás rajzszakkörösei népesítették be órarendes beosztásban.
Fontos megemlíteni, hogy az első osztályos tanulók többsége itt tanulja meg a számítógép-kezelést.
A MC kihasználtsága teljes mértékben megvalósul - reggel 8 órától délután 4 óráig vehetik igénybe előzetes egyeztetés után az iskolapolgárok.
A program célja:
MultiCenter (MC) alkalmazása a tanítási órákon és a tanításon kívüli tevékenységekben.

Idő Tevékenység Módszer
2003. szeptember 1-2. hete A team kialakítása
A nevelőtestület tájékoztatása a programtervről
Tanmenet-összeállítás a követelményszintnek megfelelően - beépítve a felhasználható oktatóprogramokkal 2 hónapra (angol, fizika, rajz, matematika, alsó tagozat: olvasás, matematika, természet ismeret)
Résztvevők számának növelése (tanulók, pedagógusok)
Felkérés
Előadás, tájékoztatás
Oktatóprogramok megismerése
Ötletbörze
Tervezés - folyamatos
Bemutatóórák szervezése
szeptember vége Szülők tájékoztatása
Kapcsolatfelvétel: MC-vezetője a pedagógusokkal
Szülői értekezlet
Tájékoztatás, oktatóprogram bemutatása
október Kapcsolatfelvétel óvodapedagógusokkal
Bemutató szervezése a kistérségi iskolákból érdeklődő pedagógusok részére
Módszertani bemutató, hospitálás óvónőknek
Tapasztalatcsere
Műhelymunka, órarészletek szervezése
október vége Értékelő megbeszélések - a program elindulásának tapasztalatai a team-ben. Eszmecsere
Ötletbörze
november 2. hete A tanmenet további 2 hónapos ciklusának tervezése Önálló programterv
december 2. hete Továbbhaladás irányáról visszacsatolást kapjon a pedagógus egyéni fejlesztési terv készítése MC-vezetője kinyomtatja a tanuló feladatmegoldásait %-os teljesítésében.
Együttműködés
Idő Tevékenység Módszer
2004. január 2. hete A MC rendszeres használata
Feladatlapok összeállítása
Számítógépes nyilvántartás
Tájékoztató a teamben folyó munkáról a pedagógusoknak
Január-február ciklus tervezése
Interaktív tanulás
Statisztika
Beszámoló
Önálló programterv
február 2. hete A létszámnövekedés arányának hatásvizsgálata az I. félévi időszak alapján Kérdőív
Jelenléti napló alapján
március 2. hete Március-április ciklus tervezése
A szülők tájékoztatása a tanulók haladásáról - a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a K-sebbségi Önkormányzat részvételével
Önálló programterv
Nyílt tanítási óra
április Interaktív tanulás eredményessége a tanulmányi mun-kában
Fórum: - a kistérségi iskoláknak
Kérdőív
Bemutató
Műhelymunka
május 2. hete Május-június ciklus tervezése
Hatásvizsgálat; a roma tanúlók eredményessége az is-kolai követelmények tükrében
Dokumentációk összegzése és
Tájékoztató pedagógiai ta-nácson a teamben folyó munkáról
Önálló programterv
Értékelés, elemzés
Beszámoló
június-július Az összegyűjtött dokumentáció szerkesztése Kiadványkészítés, szerkesztés
október Konferencia -
kistérségi iskolák pedagógusai számára - a program sikeréről
Előadás,
szekcióülések

2. Jól működő terület:

Diákönkormányzati tevékenység

 • Az alulról építkező (osztály, évfolyam, iskola) demokratikus választás (felelős, program) - a névadó héten
 • Közösségben az erő: - Minél több programkínálat alapján a "mi" élményének a megélése.
 • Mentálhigiénés programok: életmód, drogprevenció
 • Sport rendezvények
 • Természetismereti, természetvédelmi kör: Zöld őrjárat
 • Kulturális rendezvények: Ki mit tud? Tátika, Farsang
 • Kis projektek az Árpád heti rendezvények megvalósítására
 • Értékelés:
 • Fogadás: szülő - gyerek - felkészítő tanár részvételével az eredmények méltatása
 • Az év diákja cím odaítélése /Szabályzat szerint/

A program célja: A demokratizmus nem természetes velejárója az iskolarendszernek:
- a választás, a döntés felelősségét is tanulni kell.

Cél: A demokrácia kiépítése és gyakorlati megvalósítása a Diákönkormányzat közreműködésével az iskolai életben.

Időtartam Tevékenység Módszer
2003 2004 2005
szept. 1.,2. hete     Team csoport megalakítása Felkérés, ötletbörze
szept. 3. hete
október 3. hete
    DÖK kibővítése roma tanulókkal Szabályaink:
Osztályunk érték és normarenszere
Évfolyamválasztás Szabályalkotás
október 3. hete szept. szept. Az iskolai élet koordinálói és alakítói mind nagyobb számban legyenek roma gyerekek. 1. Faliújság
2. Iskolarádió
3. Iskolaújság
nov. 3. hete október 1. hete április-június Vitakultúra fejlesztése /érdekviták, jogviták sérülés-mentes megoldása/
Belső tréning tanulóknak, Disputa klub, Tiniparlament, Regionális vezetőképzés,
október     A nevelőtestület tájékoztatása a diákönkormányzati projektről Nevelőtestületi értekezlet
         
Folyamatos
Az évfolyam koordináló tanárokkal tanácskozás Megbeszélés, Kérdőív, Hogyan működik a gyakorlatban a döntési, egyetértési, véleményezési, javaslattételi kör.
  szept.
október
  Ki lehet a DÖK tagja?
Előítéletkezelő tréning /30 óra/
Ötletroham
Tréning
dec.     Meglepetés nap
Figyelek RÁD!
Titkos ajándékkészítés
         
Két havonta
Értékelő elemzések a teamben Megbeszélés
Ötletbörze
február március   Szülőkkel való kapcsolattartás bővítése, tevékeny részvétel a DÖK programjain. "Miben segíthetek?" - pszichológusi konzultáció Farsang
Tátika
Ismeretterjesztő beszélgetőkör
október 10. március 19. május 2. A roma kultúra szépségének szélesebb körben való megismertetése "Romajális" "Másképp és mégis azonos mércével"
Őszi kulturális gála
Cigányság világ-napja /bemutatkozás/
Esélyegyenlőség napi fórum
április     "Ami a szívedet nyomja"
Kihez fordulhatnak a diákok, ha sérelem éri őket?
Véleményláda
május 1. hete május 5. hete     Osztályonkénti mini projektek készítése a névadó hétre
Vezérválasztás
Program választás
Ötletbörze, team-munka, Titkos szavazás
         
június
Bemutató szervezése a kistérség iskoláiban
Árpád heti programok
Fogadás
Tapasztalatcsere
június     Munka értékelése
Dokumentumok összegzése
Kérdőívek:
Gyerek, felnőtt
Változott-e a DÖK tevékenysége?
    október Konferencia a program tapasztalatairól
Előadás,
szekciók

3. Jól működő terület:

Művészeti nevelés
Iskolánkban már kilencedik éve működik alapfokú művészeti oktatás. Különböző tagozatokon (zene, tánc, drámajáték, képzőművészet) próbálhatják ki és fejleszthetik tanulóink képességüket.
A csoportok iskolai, városi és kistérségi rendezvényeken mutatkoznak be. /Táncgála, Furulyaverseny, Hangverseny, Tátika, Kézműves vásár, Játszóház/ Művészeti közök is alakultak intézményünkben: Melódi kamarakórus, Csodavarázs színjátszó csoport, Ifjúsági fúvószenekar.
Kihelyezett tagozatot működtetünk a Rétközi Iskolaszövetség 10 iskolájában.
Tanórai keretben bevezettük a Tánc, dráma, Hon- és népismeret modult. Napközis foglalkozásokon kedveltek a gyerekek körében a manuális tevékenységek. A művészeti képzésben résztvevő roma tanulók aránya 5%-os.

A program célja:
A művészeti nevelésben nagyobb arányban vegyenek részt a roma tanulók. /10%-ra nőjön a számuk/

Idő Tevékenység Módszer
2003. szeptember Team csoport megalakulása, részletes programterv összeállítása. Felkérés, ötletbörze
  Tájékoztatás Pedagógiai Tanácson a programról /évfolyamfelelősök, munkaközösség-vezetők, középvezetők/ Előadás, ötletbörze
szeptember-október Kapcsolatfelvétel az évfolyamokon tanító pedagógusokkal, napközis csoportvezetőkkel, tanulókkal Nyilvános próba (Melódi kamarakórus)
Műhelymunka
október-november Nyílt nap a különböző művészeti tagozatokon /szülő, pedagógus, tanuló/
Drámajáték alkalmazása a tanítási órákon (Résztvevők 25 pedagógus)
Bemutató foglalkozások,
Téning /30 órás/
  Tapasztalatcsere szervezés a kistérség iskoláinak Bemutató foglalkozások
  Értékelő megbeszélés /A propagandamunka elemzése/ Beszélgetés - értékelés
december Kézműves technikák megismertetése tanítóknak, óvónőknek Műhelymunka /30 órás/
2004. január
folyamatos
/tanmenetnek megfelelően/
Számítógépes rajz- és zeneprogramok alkalmazása a tanítási órákon és tanórán kívül interaktív tanulási technika /MultiCenter/
folyamatos Kapcsolatfelvétel városi egyesületekkel (Nagycsaládosok Egyesülete.) Bemutatkozás (Műsorösszeállítás)
Iskolai hagyományok (2003. december, 2004. május Árpád-hét) Bemutatkozási lehetőségek bővítése Kiállítás,
hangverseny
március-április Komplex művészeti nevelés tanítási órákon Projekt kidolgozása
  Szülő - gyerek fórum a művészeti nevelésről Kerekasztal beszélgetés
/Bemutató, kiállítás/
május A team munka értékelése, elemzése
A következő tanév előkész-tése
Kérdőív (pedagógus, tanuló, szülő)
szeptember Utánpótlás megoldás (a művészeti csoportokban) Játékos toborzás
  Cigány népismeret beépítése a Hon- és népismeret modulba
Cigányzene ismerete - az ének-zene tantárgyban
Helyi program készítése
  Projektek a művészeti tantárgyak tanításában. Ötletbörze
október Roma kultúra bemutatkozása /tánc, zene, képzőművészet/
Ismert előadó művészek meghívása
Előadás, kiállítás
  Tanulmányút Debrecenbe /Alapfokú művészetoktatási intézet megtekintése/ Tapasztalatcsere
  Hatásvizsgálat A létszám növekedési arányának vizsgálata. A programok sikeressége. Kérdőív, statisztika
november Fórum a kistérségi iskolák pedagógusainak Tapasztalatcsere, hospitálás
2005. január, február - március A dokumentációk összegzése, kiadványkészítés.
Elemzés, értékelés.
Szerkesztés
április Konferencia - a program sikeréről Előadás,
bemutatás, kiállítás

 

IV. Várható eredmények
 • A projektek segítségével nő az iskolai sikeresség, csökken a lemorzsolódás.
 • A szülőkkel való partneri kapcsolat, a gyermekeik sikerei, pozitív tanulási motivációja következtében a szülők megértik az iskolábajárás, a tanulás fontosságát.
 • A roma kultúrát megismerik a nem roma iskolapolgárok (szülők, pedagógusok, tanulók) is.
 • 10%-kal nő a roma tanulók száma
  • az alapfokú művészeti oktatásban
  • a diákönkormányzati munkában
  • a MultiCenter - használói körében
 • Tapasztalatcseréken megismertetjük a kistérségi iskolák pedagógusaival a gyermek-, tevékenységközpontú aktív tanulási technikákat. - Cél - egymástól való tanulás.
 • A projektek hatására csökken a különbség a különböző háttérrel érkező és eltérő képességű tanulók között.
 • Az interaktív tanulási technikák sikerélményhez juttatják a tanulókat, ennek hatására csökken az osztályismétlők száma.
 • A roma tanulók önállóan képesek megoldani, elintézni napi problémáikat. (állampolgári technika)
 • Mind nagyobb számban folytassák tanulmányaikat - tankötelezettség lejárta előtt - középfokú intézményekben.
V. Pénzügyi forrásterv

Személyi kiadások

 • Tiszteletdíj
  • programvezetők /3 fő/: 600.000.- Ft + járulék
  • team tagok /14 fő/: 1.400.000.- Ft + járulék
  • előadói díj /fórum, konferencia/ 150.000.- Ft + járulék

Dologi kiadások

 • Eszközbeszerzés
  - 1 db számítógép /kistérségi koordinátor/ 300.000.- Ft
  - 2 db nyomtató 120.000.- Ft
  - színes patron 30.000.- Ft
  - hordozható fénymásoló 100.000.- Ft
  - CD-ROM, Best program 100.000.- Ft
  - Fénymásolópapír 50.000.- Ft
  - Ritmushangszer 30.000.- Ft
 • Kommunikációs szoltatások (telefon, fax) 50.000.- Ft
 • Szolgáltatási kiadások
  - rezsi költség
  - kistérségi koordinátor 100.000.- Ft
  - posta, fénymásolás 60.000.- Ft
  - hospitálás utazási költsége 65.000.- Ft
  - nyomdaköltség,
  - akreditáció 1.000.000.- Ft
 • Egyéb kiadások 100.000.- Ft 4.255.000.- Ft


I. sz. melléklet

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Tanulói létszám
120
110
112
107
122
86
95
100
Ebből roma
40
27
37
17
17
24
11
20

 

2002/2003-as tanévben végzett roma tanulók száma Szakiskolában továbbtanuló Tankötelezettsége megszünt
14 fő
12 fő
2 fő 

JÚNIUSI PROGRAM
2018.06.01. 08:00


június 11-13.
12.00 Magántanulók osztályozó vizsgája

június 13.
Tartós tankönyvek beszedése
8.00-9.00 5. és 3. évfolyam
9.00-10.00 6. és 4. évfolyam
10.00-11.00 7. és erkölcstan könyvek
11.00-12.00 8. évfolyam

június 13.
8.00 Árpád-napi programok - Sportnap
16.00 Gálaműsor (Zeneiskola)
17.00 Fogadás (Ebédlő)

június 14.
8.00 Árpád-napi programok – Akadályverseny (DÖK-nap)
17.00-21.30 Bankett – 8. évfolyam

június 15.
8.00-12.00 Családi nap az osztályok szervezésében
9.00-tól Ballagási főpróba (7-8. évfolyam)

június 18-21.
Táboroztatás

június 25.
17.00 Ünnepélyes tanévzáró; Bizonyítványosztás


Minden jog fenntartva! 2004-2018. Árpád Fejedelem Általános és Művészeti Iskola